Goal Achievement

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้บริการและขนส่งโดยเรืออย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจด้วยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ “การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง” โดยถือหลักคติพจน์ “ดำเนินงานโดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ” ด้วยเหตุนี้ เมื่อส่วนรวม ชุมชน สังคมเจริญก้าวไกล กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมเติบโตอย่างมีคุณค่าและดำเนินธุรกิจมั่นคงเช่นกัน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย (Stakeholder Management) ขึ้นในปี 2560 โดยได้วิเคราะห์บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพื่อจัดทำแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญโดยสังเขปได้ ดังนี้

 • ผู้ถือหุ้น

  กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม อาทิ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับรู้ข่าวสารก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยการให้สิทธิในการนำเสนอระเบียบวาระและนำเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยได้จัดทำช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัทฯ เพื่อถาม-ตอบข้อซักถามและความคืบหน้าการดำเนินงาน อาทิ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เว็บไซต์บริษัทฯ และอีเมล์ฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนนึงในการมีส่วนร่วมนำเสนอแนวความคิดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

 • นักลงทุนและนักวิเคราะห์

  กลุ่มบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมและมีความน่าเชื่ออย่างทันกาล และจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามในทุกกรณีเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์โดยทั่วกัน

 • สื่อมวลชน

  กลุ่มบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมและมีความน่าเชื่ออย่างทันกาล และจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามแก่สื่อมวลชนซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อความข่าวสารจากองค์กรสู่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนตามสมควรเพื่อเป็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 • คู่ค้า

  กลุ่มบริษัทฯ ยึดแนวทางการปฏิบัติในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อพันธมิตร ซึ่งสำคัญกว่าการแข่งขันเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อสนองรับกับกลยุทธ์ด้านการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) นั่นคือ หากคู่ค้าไม่มีงานหรือเรือขนส่งเพื่อให้บริการ กลุ่มบริษัทฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือในการจัดหาบริการที่คู่ค้าต้องการให้

 • ลูกค้า

  กลุ่มบริษัทฯ จะร่วมทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยการรับฟังความต้องการและปัญหาจากลูกค้าเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเพื่อสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้า

 • พนักงาน

  กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นั่นคือ ทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุนี้ จึงได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความรู้และฝึกฝนทักษะเพื่อยกระดับความสามารถอย่างต่อเนื่องและเป็นลำดับขั้นตอนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของพนักงานแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงการใช้ชีวิตอีกด้วย

 • สังคมและสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัทฯ จะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สืบไป การสนับสนุนการสร้างงานในชุมชนเพื่อสร้างความพอเพียงและความสุขอย่างยั่งยืน การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีในชุมชนยากไร้ และการสนับสนุนการสร้างอาคารหรือที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังตม (CSR) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการและริเริ่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์เหล่านี้ในทุกปี โดยคาดหวังให้ทุกกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและเห็นการพัฒนาของสังคมและชุมชนได้อย่างแท้จริง