บริษัทในเครือ และ บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท จัดหางานบีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (“BSC”) ประกอบธุรกิจจัดหาคนประจำเรือ 5.5 ล้านบาท 99.9
บริษัท ไทย มารีน แทงเกอร์ จำกัด (“TMT”) ประกอบธุรกิจเรือขนส่งฯ 180.0 ล้านบาท 99.9
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด (“NMC”) ประกอบธุรกิจบริหารเรือ 8.5 ล้านบาท 99.9
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด (“NTL”) ประกอบธุรกิจเรือขนส่งฯ 353.0 ล้านบาท 99.9
Nathalin Shipping Pte. Ltd. (“NSSG”) (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจเรือขนส่งฯ
  • ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU และ
  • ธุรกิจบริหารเรือ
11.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 87.5
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด (“SHT”)

ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจเรือขนส่งฯ และ
  • ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU
302.0 ล้านบาท 51.0/1
บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จำกัด (“OCN”) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 1.0 ล้านบาท 51.0/2
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท ที. ไอ. เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (“TIM”) ประกอบธุรกิจบริหารเรือ 3.0 ล้านบาท 33.3
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด (“BONGKOT”) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 240.0 ล้านบาท 70.0
บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จำกัด (“STC”) ประกอบธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU 100.0 ล้านบาท 51.0
TOP-NTL Pte. Ltd. (“TNTL”) (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 50.0
TOP-NTL Shipping Trust (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) (“TST”) ธุรกิจกองทุนเพื่อการขนส่งในและระหว่างประเทศ 1.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 50.0
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด (“TNS”)

ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจเรือขนส่งฯ และ
  • ธุรกิจเรือ Offshore
150.0 ล้านบาท 35.0/3