นายบวร วงศ์สินอุดม

นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาการวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ | การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ | บมจ. พริมา มารีน
 • 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ | บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
 • 2558 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ | บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
 • 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ | บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่
 • 2558 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ | บจก. ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลล์
 • 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการ | บมจ. อาเชียนโปแตชชัยภูมิ
 • 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ | การประปานครหลวง
 • 2555 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ | บจก. พีทีที ฟีนอล
 • 2559 - 2560: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สุธากัญจน์
 • 2557 - 2559: ประธานคณะกรรมการ | สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2559: ประธาน | คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2557: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 • 2554 - 2556: กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 • 2552 - 2557: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย | บมจ. ปตท.