พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ

ผ่านการอบรม

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี | บมจ. พริมา มารีน
  • 2549 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ | บจก. บทด
  • 2556 – 2559: ประธานกรรมการ | บจก. นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจิ
  • 2548 – 2555: ประธานกรรมการ | บจก. ไทยเดินเรือทะเล