นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผ่านการอบรม

 • หลักสูตรอัยการจังหวัด, อธิบดี สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 9) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี | บมจ. พริมา มารีน
 • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ | บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่
 • 2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ | บมจ. เอคิว เอสเตท
 • 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
 • 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 • 2556 – 2558: อธิบดีอัยการ | สำนักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร
 • 2554 – 2556: อธิบดีอัยการ | สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 • 2551 – 2559: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2551 – 2554: อธิบดีอัยการ | สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
 • 2544 – 2556: ประธานกรรมการ | บจก. กรุงไทยกฎหมาย