นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. พริมา มารีน
  • 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ | บจก. ที่ปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น จำกัด
  • 2552 – 2553: รองประธานกรรมการ | บจก. พี3 โกลบอล เอนเนอยี
  • 2527 – 2552: รองประธานกรรมการ | บจก. เชฟรอน สำรวจและผลิตประเทศไทย