ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนัคกุล

ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนัคกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนนายเรือ

ผ่านการอบรม

 • Team Bridge Simulator Thaioil Training Center Southampton, UK
 • Team Bridge Man Modern Training Center Singapore
 • Solving, Decision Making Training Center Singapore
 • Loss Control, Advance LPG Tanker Training Center Singapore
 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. พริมา มารีน
 • 2555 – 2557: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจและการตลาด | บจก. นทลิน
 • 2552 – 2555: กรรมการผู้จัดการ | บจก. นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจิ
 • 2546 – 2551: กรรมการผู้จัดการ| บจก. กาญจนามารีน
 • 2540 – 2545: Assistant Managing Director | บจก. ไทยออยล์ มารีน
 • 2531 – 2540: Tanker Operation Officer | บจก. ไทยออยล์
 • 2525 – 2531: Second Officer | บจก. ไทยขนส่งน้ำมัน