โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

 1. รายละเอียดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีดังนี้
  NSSG
  12.5% ถือโดยผู้ถือหุ้นอื่นๆ
  STC
  49.0% ถือโดย Purple Ocean Holdings Limited
  TNS
  35.0% ถือโดย บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
  BONGKOT
  30.0% ถือโดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  TNTL
  50.0% ถือโดย บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
  TST
  50.0% ถือโดย บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
  TIM
  33.3% ถือโดย บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด และ 33.3% ถือโดย Thome Ship Management Pte. Ltd.
 2. ณ ปัจจุบัน TMN มีสถานะเป็นเงินลงทุนทั่วไปของบริษัท