ธุรกิจประเภทเรือ Trading

ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
และปิโตรเคมีเหลว (“ธุรกิจเรือขนส่งฯ”)

ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานที่ต่างๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดหาเรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และคนประจำเรือที่มีความชำนาญ ความรู้ความสามารถ เพื่อทำการขนส่งได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้า

สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง

สินค้าที่บริษัทฯ ขนส่งทางเรือ มีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid) โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันอากาศยานเจท เอ 1 แนฟทา ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลีน มิกไซลีน และโทลูอีน เป็นต้น

ลักษณะการให้บริการขนส่ง

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยแบ่งเส้นทางการเดินเรือหลักเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางการขนส่งในประเทศ และ 2) เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เส้นทางการขนส่งในประเทศ

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากโรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน หรือท่าเรือต้นทางในประเทศไทย เช่น ศรีราชา ระยอง และกรุงเทพ (บางจาก) และไปส่งสินค้าที่คลังน้ำมัน หรือท่าเรือปลายทางในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เช่น สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้เรือขนส่งขนาดความจุ 2,000 - 10,000 DWT ในการขนส่ง

2. เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศไทย เช่น ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง และท่าเรือศรีราชา จังหวัดชลบุรี และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังให้บริการการขนส่งจากเรือ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ในน่านน้ำมาเลเซียไปยังท่าเรือที่ลูกค้าต้องการ

เรือขนส่งที่ใช้ในการให้บริการ

เรือขนส่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเลือกเรือขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า
  2. ขนาดของเรือขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและทำให้ต้นทุนการขนส่งของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. เส้นทางการขนส่ง ขนาดของร่องน้ำ และระดับน้ำเมื่อเวลาน้ำขึ้น-น้ำลงในบริเวณท่าเรือต้นทาง และท่าเรือปลายทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง
  4. รายชื่อเรือขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งได้ (Vessel approve list) ในกรณีที่ลูกค้าและบริษัทฯ มีสัญญาขนส่งแบบ COA

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือขนส่ง จำนวน 15 ลำ อายุเฉลี่ยประมาณ 16 ปี แบ่งเป็นเรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดน้ำหนักบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT) จำนวน 13 ลำ และเรือประเภท Aframax (ขนาดน้ำหนักบรรทุกระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT) จำนวน 2 ลำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรือขนส่งขนาดเล็ก (ขนาดบรรทุกน้อยกว่า 10,000 DWT)

เรือขนส่ง ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน้ำหนักบรรทุก (DWT)
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด
เรือสิริธนา ไทย 4,999
เรือศรีนารา ไทย 4,999
เรือศรีภูเก็ต ไทย 4,999
เรือศรีบ้านดอน ไทย 3,138
เรือศรีท่าชนะ ไทย 2,975
เรือศรีกระบี่ ไทย 2,016
เรือศรีพังงา ไทย 2,111
เรือศรีท่าทอง ไทย 1,869
เรือศรีตาปี ไทย 3,022
เรือศรีดอนสัก ไทย 3,021
เรือศรีคีรีชาด ไทย 4,988
เรือศรีกาญจนดิษฐ์ ไทย 3,000
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด
เรือภูรีมาศ ไทย 7,147
รวม 48,284
เรือขนส่งประเภท Aframax (ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)

1. ตารางแสดงเรือขนส่ง ที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน้ำหนักบรรทุก (DWT)
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด
เรือเรเดียน สตาร์ ไทย 105,996

2. ตารางแสดงเรือขนส่ง ที่กิจการรร่วมค้าเป็นเจ้าของ

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน้ำหนักบรรทุก (DWT)
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด
เรือนอร์ทเทิร์น เพิร์ล ไทย 105,535