24 May 2018

PRM เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 บมจ. พริมา มารีน (“บริษัทฯ”) ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Thailand Oil Spill Response Exercise 10th หรือ TOREX 10/2018) ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และกลุ่มผู้ประกอบการน้ำมัน โดยมีผู้บริหารฝ่ายเทคนิคเรือของบริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ด้วย

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติเป็นส่วนการฝึกซ้อมปฏิบัติการภาคสนามในทะเล, การประสานงาน ตลอดจนยุทธวิธีการขจัดคราบน้ำมันบนชายหาด และการทำความสะอาดชายฝั่ง รวมถึงการซ้อมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนเมื่อเกิดเหตุการณ์อีกด้วย