นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

กรรมการ

อายุ : 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 1 กุมภาพันธ์ 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: 5,761,000 หุ้น (ร้อยละ 0.23)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, Australia
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2556

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • หลักสูตร Masterclass in Private Equity จาก London Business School (LBS) ปี 2014
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)
 • หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2016
 • หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
 • หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics
 • หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
 • หลักสูตร Change Management
 • หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่รุ่นที่ 40

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ลีฟวิ่ง เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทย่อย
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ | Sea Oil Offshore Limited
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | Sea Oil Energy Limited
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท นทลิน จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2555 - 2558 กรรมการ | บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น