นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) / กรรมการบริหาร

อายุ : 59 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • Strategic CFO In Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560
 • Orientation Course CFO (Focus on Financial Reporting)
 • TLCA CFO Professional Development Program

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี และกรรมการบริหาร | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ | Protea Investments Group Limited
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ภูริช มารีน จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2560 - 2562 กรรมการ | บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จำกัด
 • 2535 - 2559 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน | บริษัท นทลิน จำกัด


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น