นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน / กรรมการบริหาร

อายุ : 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มฟราคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา Business Management (Merit), Oxford Brookes University, Oxford, UK
 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • Fundamentals of Petroleum Economics สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • Financial Management and Tax Planning คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LNG/Gas Contracts - Negotiation, Drafting and Administration by IBC Asia Singapore, May 2015
 • LNG Cargo Operations, Transportation and claims by IBC Asia Singapore, March 2015
 • Tanker Chartering, Laytime and Demurrage by IBC Asia Singapore, June 2014
 • Fundamental of Technical and Commercial of Tankers by NYK Line, Japan, May 2014
 • Fundamental of Laytime and Demurrage by IBC Asia Singapore, March 2014
 • กลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมาย และภาษีในการควบรวมและซื้อกิจการ

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์ และการลงทุน | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการ และประกันคุณภาพ | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร | บริษัทพริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ | Protea Investments Group Limited
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ภูริช มารีน จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ | Amity Asset Management Inc
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ | Nathalin Shipping Pte. Ltd.
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2556 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | TOP-NTL Pte. Ltd.


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น