นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: 100 หุ้น (ร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท วินชัย จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท นทลิน จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ | TATE Offshore Co., Ltd.
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ | Nathalin Shipping Pte. Ltd.

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2548 – 2563 กรรมการบริหาร | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน | บริษัท นทลิน จำกัด
 • 2555 - 2559 กรรมการ | TOP-NTL Pte. Ltd.


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น