โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

  1. ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  2. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์
  3. ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562