เป้าหมายความสำเร็จ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้บริการและขนส่งโดยเรืออย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจด้วยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ “การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง” โดยถือหลักคติพจน์ “ดำเนินงานโดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ” ด้วยเหตุนี้ เมื่อส่วนรวม ชุมชน สังคมเจริญก้าวไกล กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมเติบโตอย่างมีคุณค่าและดำเนินธุรกิจมั่นคงเช่นกัน

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

เพื่อการดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอันจะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ อันได้แก่ กลยุทธ์ด้านการให้บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ
  กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อครอบคลุมความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพด้านการปฏิบัติงานและด้านการให้บริการ โดยมีองค์ประกอบของกลยุทธ์ดังกล่าวดังนี้
  1. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service)

   เนื่องจากธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ธุรกิจเรือ Offshore และธุรกิจบริหารเรือ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะมีความซับซ้อนในการดำเนินงานและมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีองค์ประกอบการให้บริการ คือ ให้คำแนะนำในการจัดหาเรือที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการจะทำการขนส่ง ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลของเมืองท่าต่าง ๆ พร้อมทั้งคัดสรรคนประจำเรือให้ตรงกับความต้องการของผู้เช่าและลูกค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดสากล รวมถึงการให้คำแนะนำในเรื่องกลยุทธ์การบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าในการขนส่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนการขนส่งสินค้าและควบคุมคุณภาพ การบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

   • มุ่งเน้นการให้บริการด้วยกองเรือซึ่งมีคุณภาพ

    กลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือซึ่งประกอบด้วยเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore โดยมีเรือตั้งแต่ขนาดประมาณ 1,000 ถึง 300,000 DWT ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจัดหาประเภทและขนาดของเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมตามประเภทของสินค้าที่จะขนส่ง ตลอดจนเส้นทางการขนส่งและร่องน้ำ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนระบบและอุปกรณ์บนเรือให้เหมาะสมต่อการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

   • มุ่งเน้นการบริหารเรือด้วยความเชี่ยวชาญ

    จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการให้บริการขนส่งน้ำมันหลากหลายประเภท ตลอดจนสินค้าปิโตรเคมีเหลวและก๊าซปิโตรเลียม สิ่งเหล่านี้ได้สร้างประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย จนกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถเพียงพอที่จะให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้ากลางทะเลแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น (1) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรในประเทศ (2) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เรือของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ (3) อนุสัญญาหลักต่าง ๆ ซึ่งกำหนดโดยองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization (IMO): “IMO”) และ (4) แนวทางและข้อกำหนดใน Ship Inspection Report Program (SIRE) ของ Oil Companies International Marine Forum (“OCIMF”) เป็นต้น

    จากที่กล่าวมาข้างต้น กองเรือของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าในเรื่องการได้มาตรฐานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในด้านความปลอดภัย ด้านการป้องกันมลภาวะจากเรือ และด้านคนประจำเรือ ส่วนในด้านการควบคุมคุณภาพและความพร้อมในการปฏิบัติการเดินเรืออย่างมีประสิทธิภาพ และกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies) เช่น หนังสือรับรองจาก Lloyd’s Register (“LR”) American Bureau of Shipping (“ABS”) Nippon Kaiji Kyokai (“NK”) Bureau Veritas (“BV”) และ Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd (“DNV GL”) เป็นต้น

    นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรเพื่อนำไปสู่การบริหารเรือด้วยความเชี่ยวชาญโดยกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้คนประจำเรือได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มคุณสมบัติของคนประจำเรือของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การฝึกอบรมและเปลี่ยนประกาศนียบัตรของคนประจำเรือของกลุ่มบริษัท จาก SCTW 1995 เป็น SCTW 2010 ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   • มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเคร่งครัด

    กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของบริการอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานเรือและสินค้า รวมทั้งให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯ มีความเข้มงวดต่อพนักงานประจำเรือให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือ ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานสินค้าและงานเทคนิคของเรือ และการดำเนินการด้านเอกสารกับองค์กรควบคุมของรัฐและเอกชน เพื่อสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยตรงต่อเวลา และไม่มีความผิดพลาดในการขนส่ง

  2. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์
   • คณะผู้บริหาร

    คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ประกอบกับการติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอุตสาหกรรม รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer’s feedback) ในการให้บริการ ทำให้คณะผู้บริหารสามารถนำความรู้ด้านอุตสาหกรรมและความคิดเห็นจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

   • คณะบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน

    กลุ่มบริษัทฯ มีคณะบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจเรือขนส่งฯ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ธุรกิจเรือ Offshore และ ธุรกิจบริหารเรือ ในด้านการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า ทำให้สามารถให้คำแนะนำทางด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าซึ่งมีสินค้าและเส้นทางการขนส่งที่แตกต่างกันไป

   • คนประจำเรือ

    กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการสรรหาคนประจำเรือ อาทิ กัปตัน ต้นเรือ ต้นกล เป็นต้น ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่กำหนด และเหมาะสมต่อประเภทและขนาดของเรือ รวมถึงเส้นทางขนส่ง เช่น คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านใบประกอบวิชาชีพเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ความสามารถในการสรรหาคนประจำเรือ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าในการขนส่งและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาในการขนส่ง รวมถึงความปลอดภัยในสินค้าและตัวเรือ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ มากขึ้น

  3. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้นำทางด้านการขนส่งในประเทศ

   ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำในการขนส่งน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลว โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้และปริมาณการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาการให้บริการและธุรกิจต่อไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในระยะยาว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการสั่งซื้อเรือใหม่ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเรือให้สามารถขนส่งในปริมาณมากขึ้น หรือสั่งซื้อเรือที่มีอายุน้อยเพื่อทดแทนเรือลำเก่าที่จะปลดระวาง ทำให้สามารถลดอายุเฉลี่ยของกองเรือซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางเรือในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มากขึ้น ส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าได้ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาเรือ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์เพื่อรองรับการเติบโต รวมถึงรักษาพนักงานที่มีผลงานการทำงานที่ดี และการหาโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งในบริษัทผู้ค้าน้ำมันในประเทศ เป็นต้น

  4. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจตลาดต่างประเทศ

   กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าน้ำมันของภูมิภาคเอเชียที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของกองเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น

  5. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในแบบคู่ค้าธุรกิจระยะยาว (Long-Term Partnership)

   กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบระยะยาว (Long-Term Partnership) โดยได้เตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จะสามารถเพิ่มความสามารถในการให้บริการและเพิ่มเส้นทางการเดินเรือในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ทั้งในด้านการเดินเรือ ภูมิศาสตร์ และกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพกองเรือเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

   นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดูแลและใส่ใจลูกค้าตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการประสานงานและทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับรู้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถติดต่อกลุ่มบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการ

  6. กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน

   กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ และการซ่อมบำรุง โดย (1) จัดซื้อวัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์บนเรือในครั้งละปริมาณมาก และ (2) วางแผนการซ่อมบำรุง (Planned maintenance service) และการปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงของเรือขนส่งแต่ละลำอย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ และอะไหล่ของเรือ รวมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของเรือขนส่ง

   นอกจากนี้ ในการจัดซื้อวัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้คู่ค้านำเสนอวัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ โดยทางกลุ่มบริษัทฯ จะประเมินราคาและคุณภาพในการตัดสินใจเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาเปรียบเทียบคู่ค้ามากกว่า 2 ราย ขึ้นไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองราคาอีกทางหนึ่ง

 2. กลยุทธ์ด้านการตลาด
  กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาและขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว และลดความเสี่ยงจากการแข่งขันตัดราคา ดังนี้
  1. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นรักษาเครือข่ายนายหน้า (Broker) ที่มีศักยภาพ

   กลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายนายหน้า (Broker) ผู้ทำหน้าที่จัดหาเรือหรือสินค้า ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินเรือและมีท่าเรือขนาดใหญ่ (Major Maritime Hub) โดยนายหน้า (Broker) และกลุ่มบริษัทฯ จะมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดหาเรือและจัดหางานสำหรับให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ เครือข่ายนายหน้า (Broker) ที่มีศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการหาเรือ และหางานใหม่ในตลาดจัดหาเรือขนส่ง เรือ FSU และเรือ Offshore

  2. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือและศักยภาพในการแข่งขัน

   ทางกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรือขนส่งสินค้าในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรือให้สูงที่สุด (Ship Utilization) โดยเมื่อฝ่ายการตลาด (Commercial) ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบถึงตารางการขนส่งขาไปของลูกค้า ทางกลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการหาลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าในเที่ยวขากลับ (Backhaul) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ารายได้และประสิทธิภาพการใช้เรือขนส่งให้สูงมากที่สุด ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเสนอราคาค่าขนส่งทั้งขาไปและขากลับ ที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทขนส่งสินค้าทางเรืออื่นและเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

  3. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อปรับปรุงการบริการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขนส่งสินค้า

   คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ การขนส่งสินค้า การวางแผนการขนส่งสินค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการดำเนินงานบนเรือและการอำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาตลอดการขนส่งทางเรือ