13 มีนาคม 2562

คณะนักศึกษา BBA มธ. เข้าเยี่ยมชม PRM

กลุ่มบริษัทนทลิน และบมจ. พริมา มารีน ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 50 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองซีฟาเรอร์ สำนักงานใหญ่ บมจ. พริมา มารีน โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงในถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของแต่ละฝ่ายงาน รวมทั้งอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ และตอบคำถามแก่นักศึกษา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก