28 มิถุนายน 2560

ร่วมปลูกป่าชายเลนที่ชุมชนหมู่บ้านแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ได้เดินทางไป ร่วมปลูกป่าชายเลนที่ชุมชนหมู่บ้านแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลในชุมชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่พนักงานบริษัทฯ โดยทำการมอบพันธุ์ไม้ต้นลำพูจำนวน 200 ต้น และร่วมกันปลูก เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติชายฝั่งทะเลต่อไป

หลังจากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยได้เดินทางไปยัง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านการุณยเวศม์ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบรี เพื่อบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นให้แก่คนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างสังคม เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีงามของคนในสังคม และเป็นการพัฒนาคุณธรรม และจิตใจของผู้ที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้อีกด้วย