PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์สำหรับชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 4 และงบการเงินประจำปี 2561 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง นำโดย นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี นายบุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนายพชร รอดสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์หรือผู้สนใจรับเอกสารที่ใช้ในงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอในงานประชุมนักวิเคราะห์ได้โดยเข้าไปที่ “หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์” และไปยัง “เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ” หัวข้อเอกสาร “เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 4 และงบการเงินประจำปี 2561”