PRM
30 November 2023 16:36
5.10 THB
Change (% Change)
-0.05(-0.97%)
Volume (Shares)
5,167,098
Value ('000 Baht)
26,195
Unit:Million baht
Assets
Revenue
Net Profit
Quick Downloads
Annual Registration Statement / Annual Report for the Year (Form 56-1 One Report) Year 2022
Annual Report Year 2020
Financial Statement Quarter 3/2023

Technical Manager

1 Position

Marine Insurance and Claim Manager

1 Position
Technical Manager

Description

22 September 2023
Job Description
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  พาณิชย์นาวีเครื่องกลเรือ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกลเรือ และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งต้นกลหรือรองต้นกลไม่น้อยกว่า 5 ปี
ช่องทางการติดต่อ
Tel. 02-398-7885-6 Ext 307
Email: job@nathalin.com
Qualification

านอำนวยการฝ่าย

 • วางแผน กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำปีของฝ่าย ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา และควบคุม บริหารจัดการ การใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในฝ่าย ได้แก่ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • ตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานในฝ่าย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
 • กำหนดแนวทางการทำงานให้ประสานและสนับสนุนกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายประจำเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • เข้าร่วมประชุมผู้บริหารตามกำหนดนัดหมาย เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข
 • กำกับดูแลการจัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพเช่น Procedures และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพฯ
 • วางขั้นตอนและระบบการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ศึกษา หาข้อมูล แนวทางในการปรับปรุงระบบหรือวิธีการทำงาน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานของฝ่าย
 • วางแผนและกำกับ การจดทะเบียนเรือไทย ,โอนกรรมสิทธิ์, จดจำนอง ,ต่อใบอนุญาตใช้เรือและใบรับรองต่างๆ
 • ตรวจสอบและกำกับการจัดทำรายงานสรุปปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองประจำเดือนของกองเรือ

งานบริหารการซ่อมและบำรุงรักษาเรือ (PMS)

 • ทบทวนงบประมาณและแผนงาน PMS ประจำปี พิจารณาและสรุปแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนด
 • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผน PMS ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบรายงานสรุปความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนบำรุงรักษา (PMS Progress Report) ประจำสัปดาห์ของเรือแต่ละลำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามงานและปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผนการตรวจเยี่ยมเรือประจำปี (Management Visit) เป็นการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจสอบสภาพเรือ เครื่องจักร/เครื่องกลเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดของเรือแต่ละลำ
 • กำกับ ดูแล ติดตามการนำเรือเข้าอู่ ให้เป็นไปตามแผนงาน และภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนตรวจสอบรายงานผลการเข้าอู่ของเรือ และนำเสนอผู้บริหารรับทราบ
 • ประสานงาน ตรวจสอบ และติดตามการเข้าตรวจเรือตามรอบเวลาที่กำหนด ร่วมปรับปรุง แก้ไข อำนวยการให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
 • สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน PMS ประจำปี นำเสนอภาพรวมในที่ประชุมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำแผน PMS ของปีถัดไป
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับงานซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องกลเรือ ที่ผู้ใต้บังคับคัญชาไม่สามารถตัดสินใจ หรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง
 • ประชุมทีมงาน เพื่อร่วมแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และหาแนวทางการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ
 • กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานตามแผนมาตรการป้องกันมลภาวะจากเรือ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานของฝ่ายทั้งหมดให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด อาทิ ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน PMS ค่าอุปกรณ์ Spare part ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเรือ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น
 • ตรวจเช็คข่าวสารประจำวันจากเรือ ทาง Email ได้แก่ งานซ่อมทำ เหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อติดตามสถานการณ์ หาแนวทางป้องกัน แก้ไข ได้ทันท่วงทีหากมีเหตุผิดปกติ หรือฉุกเฉินเกิดขึ้น
 • ศึกษา สืบค้น ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิทยาการด้านเทคนิคเครี่องจักร/เครื่องกลเรือ การเดินเรือทางทะเล เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

งานบริหารบุคลากร

 • กำหนดแนวทาง ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงานในฝ่ายให้เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิผล เพื่อให้บริการฝ่ายต่าง ๆ และกลุ่มบริษัท
 • ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อมอบนโยบาย ตรวจสอบการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • วางแผนกำลังคนในฝ่ายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณงานในหน้าที่รับผิดชอบ
 • คัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานใต้บังคับบัญชาให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่กำหนด
 • พัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน และให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 • สอนงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และความสามารถในงาน (Functional Competency) ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Marine Insurance and Claim Manager

Description

22 September 2023
Job Description

Department Management

 • Plan and implement systems that perform the work and fulfill the mission and the goals of the department and company efficiently and effectively.
 • Plan and allocate resources to staff and accomplish the work to meet departmental and company productivity and quality goals.
 • Plan, evaluate, and improve the efficiency of business processes and procedures to enhance efficiency and comply with the laws and regulations.
 • Review performance data that includes financial, sales, and activity reports and to monitor and measure departmental productivity, goal achievement, and overall effectiveness.
 • Establish and maintain relevant controls and feedback systems to monitor the operation of the department.
 • Supervise the preparation the work manual complies with the quality policy such as Work Manual (WM), Work Instruction (WI), Procedures.
 • Make business decisions that are financially responsible, accountable, justifiable in accordance with organization policies and procedures.
 • Manage the preparation and maintenance of reports necessary to carry out the functions of the department. Prepares periodic reports for management, as necessary or requested, to track strategic goal accomplishment.
 • Communicate regularly with other managers, the directors, vice president, CEO, and other designated contacts within the organization.

Ship Insurance and claim management

 • Analyze necessity and worthiness of ship insurance regard of market situation, customer groups, demand for services including consistency of the business plan and company policy
 • Plan and participate in the annual budget for insurance expenses / ship insurance policy renewal considering the appropriateness in the overall budget, needs and policies of the company
 • Negotiate the insurance premiums to be most appropriate and worthwhile.
 • Monitor and inspect all insurance contracts.
 • Control and check the annual premium payment in accordance with the contracts, rules, and regulations.
 • Control and check the ship repair expenses from the ship management company (NMC, NSSG, TIM) based on the actual amount that the reserve company paid to the insurance company.
 • Manage the receipt of notifications and coordinate events between various departments related, such as the Marine Department (TMD) or insurance agents in the event of damage to the ship, the property of the ship’s personnel or the goods, and the supervisor’s report.
 • Control and check insurance claims.

Human Resources Management

 • Provide oversight and direction to the employees in the operating unit in accordance with the organization’s policies and procedures.
 • Work with Human Resources staff to recruit, interview, select, hire, and employ an appropriate number of employees.
 • Coach, mentor and develop staff, including overseeing new employee onboarding and providing career development planning and opportunities.
 • Empower employees to take responsibility for their jobs and goals. Delegate responsibility and expect accountability and regular feedback.
 • Consciously create a workplace culture that is consistent with the overall organization’s and that emphasizes the identified mission, vision, guiding principles, and values of the organization.
 • Lead employees using a performance management and development process that provides an overall context and framework to encourage employee contribution and includes goal setting, feedback, and performance development planning.
 • Lead employees to meet the organization’s expectations for productivity, quality, and goal accomplishment.
 • Provide effective performance feedback through employee recognition, rewards, and disciplinary action, with the assistance of Human Resources, when necessary.
 • Maintain employee work schedules including assignments, trainings, vacations and paid time off, telecommuting, cover for absentees, and overtime scheduling.
 • Maintain transparent communication. Appropriately communicate organization information through department meetings, one-on-one meetings, and appropriate email, IM, and regular interpersonal communication.
 • Perform other duties and responsibilities, as assigned.
Qualification
 • Education: Minimum of a Bachelor’s degree in Maritime, Ship Engineering, Actuary or related
 • Experiences: A minimum of 10 years experiences in maritime, tanker, oil & gas or logistics business and a minimum of 7 years of responsible leadership experiences in management or supervisory positions.
If you are interested in this position, please contact us.
Tel. 02-398-7885-6 Ext 307
Email: job@nathalin.com