PRM
18 มกราคม 2565 16:38
5.95 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,063,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
47,991
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
พริมา มารีน

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้ากลางทะเลอย่างเป็นที่ไว้วางใจ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

พริมา มารีน

พันธกิจ

01

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนงานกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล

02

กลุ่มบริษัทฯ จะขยายตลาดให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมี ปิโตรเลียม ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และโลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนงานกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลให้ครบวงจร

03

กลุ่มบริษัทฯ จะขยายการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจผู้มีความชำนาญในแต่ละสาขา เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน

04

กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน

05

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอบสนองกับแผนการลงทุนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

06

กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม