PRM
18 มกราคม 2565 16:38
5.95 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,063,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
47,991
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
02 มีนาคม 2564
ข้อควรระวังทั่วไปขณะเรือจอดที่ท่ารับ/ส่งน้ำมันปิโตรเลียม