PRM
18 มกราคม 2565 16:38
5.95 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,063,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
47,991
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

นายบวร วงศ์สินอุดม

นายบวร วงศ์สินอุดม

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

 • รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสุรพล มีเสถียร

นายสุรพล มีเสถียร

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหาร

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)