PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรืออย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนทั้งที่เป็น รูปธรรมและนามธรรมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะเป็น “ผู้นำการขนส่งพลังงานไทย สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน” กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งมั่นและทุ่มเทใจในการเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อร่วมช่วยผลักดันให้ส่วนรวม ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติเจริญก้าวหน้า อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมต่อไป