PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายบวร วงศ์สินอุดม

นายบวร วงศ์สินอุดม

  • ประธานกรรมการ
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ