PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (“สินค้า”) ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) ซึ่งการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหัวใจสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน (Supply and Value Chain) ของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี และด้วยความใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจในการบริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานที่ต่างๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดหาเรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และคนประจำเรือที่มีความชำนาญ ความรู้ความสามารถ เพื่อทำการขนส่งได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้า

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ มีด้วยกัน 2 ขนาดคือ เรือขนาด Aframax จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศสิงคโปร์ และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรือขนาด VLCC ซึ่งจะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศแถบตะวันออกกลาง และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน้ำ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (“เรือ FSU”) เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยังคงคุณภาพ คุณสมบัติ และปริมาณตามที่ลูกค้ากำหนดในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล โดยมีธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนส่งและที่พัก (Accommodation Work Barge, AWB) และธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling Tug, AHTs)

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management) การบริหารจัดการด้านคนประจำเรือ (Crew Management) และการบริหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่คนประจำเรือ สินค้า และตัวเรือ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก