PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
2564

รายงานประจำปี & แบบฟอร์ม 56-1

รายงานประจำปี
2563
แบบฟอร์ม 56-1
2563
รายงานประจำปี
2562
แบบฟอร์ม 56-1
2562
รายงานประจำปี
2561
แบบฟอร์ม 56-1
2561
รายงานประจำปี
2560
แบบฟอร์ม 56-1
2560