PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
  • ประธานคณะกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

  • ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
  • กรรมการบริหาร

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์

  • ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
  • กรรมการบริหาร

นายอนันตชัย อุตตะมะ

นายอนันตชัย อุตตะมะ

  • ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ

นายปกาศิต คำแสง

นายปกาศิต คำแสง

ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค