PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565
การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)

เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) (“โครงการ CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

นโยบายสำคัญ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียน
แนบประวัติพร้อมรูปถ่าย*:

แนบไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB; และเป็น .DOC, .DOCX และ .PDF เท่านั้น