PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานที่ต่างๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดหาเรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และคนประจำเรือที่มีความชำนาญ ความรู้ความสามารถ เพื่อทำการขนส่งได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้า

สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ขนส่ง

สินค้าที่บริษัทฯ ขนส่งทางเรือ มีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid) โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันอากาศยานเจท เอ 1 แนฟทา ไซโคลเฮกเซน เอทานอล พาราไซลีน มิกไซลีน และโทลูอีน เป็นต้น

เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศไทย เช่น ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง และท่าเรือศรีราชา จังหวัดชลบุรี และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังให้บริการการขนส่งจากเรือ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ ในน่านน้ำมาเลเซียไปยังท่าเรือที่ลูกค้าต้องการ

เรือขนส่งที่ใช้ในการให้บริการ

เรือขนส่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเลือกเรือขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า

ขนาดของเรือขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและทำให้ต้นทุนการขนส่งของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

เส้นทางการขนส่ง ขนาดของร่องน้ำ และระดับน้ำเมื่อเวลาน้ำขึ้น-น้ำลงในบริเวณท่าเรือต้นทาง และท่าเรือปลายทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง

รายชื่อเรือขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งได้ (Vessel approve list) ในกรณีที่ลูกค้าและบริษัทฯ มีสัญญาขนส่งแบบ COA

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือประเภท Aframax (ขนาดน้ำหนักบรรทุก ระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT) จำนวน 1 ลำ และเรือประเภท VLCC (ขนาดน้ำหนักบรรทุก ระหว่าง 200,000 - 320,000 DWT) จำนวน 1 ลำ อายุเฉลี่ยประมาณ 15 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขนาดน้ำหนักบรรทุก
80,000 - 120,000 DWT
และ
200,000 - 320,000 DWT
อายุเฉลี่ย

15 ปี

รวม

2 ลำ

1. ตารางแสดงเรือขนส่ง ที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน้ำหนักบรรทุก (DWT) ประเภทเรือ
เรือขนส่งประเภท Aframax (ขนาดบรรทุกระหว่าง 80,000 - 120,000 DWT)
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด
เรือเรเดียน สตาร์ ไทย 105,996.00 Aframax
เรือประเภท VLCC (ขนาดน้ำหนักบรรทุกระหว่าง 200,000 - 320,000 DWT)
Protea Investment Group Limited
เรือ Tenki ปานามา 313,987.00 VLCC
รวม 419,983.00
พริมา มารีน

แกลเลอรี่