PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565
12 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 เมษายน 2565
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
25 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
24 มีนาคม 2565
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการลงทุนเข้าซื้อเรือขนส่งและจัดเก็บ (Floating Storage Unit: FSU)
24 มีนาคม 2565
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสัญญาบริการบริหารงานด้านบุคลากร
25 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขสถานะงบการเงิน)
25 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขสถานะงบการเงิน)
25 กุมภาพันธ์ 2565
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565