PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือแก่เรือขนส่งน้ำมัน เรือ FSU เรือ FSO เรือ AWB และเรือรับส่งคนประจำเรือ (Crew Boat) เพื่อให้เรือสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาให้บริการที่ตกลงกับลูกค้า

ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management) การบริหารจัดการด้านคนประจำเรือ (Crew Management) และการบริหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่คนประจำเรือ สินค้า และตัวเรือ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

การให้บริการบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management)

กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารเรือจะกำกับและดูแลเรือให้มีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี โดยดำเนินงานหลักๆ ดังนี้

 • กลุ่มบริษัทฯ จะกำหนดให้คนประจำเรือแผนกห้องเครื่องหรือช่างกล ดำเนินการกำกับและดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การซ่อมแซม สภาพทั่วไปของเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ
 • กำกับดูแลงานเข้าอู่ของเรือ
 • กำกับดูแลงานด้านการปฏิบัติงานสินค้าอย่างปลอดภัย (Safe Cargo Operation)
 • กำกับดูแลงานด้านการตรวจเรือ (Ship Inspections and Surveys) ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในท่าเรือของผู้ว่าจ้างเรือ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆ ประจำเรือของหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร และสำนักงาน กสทช.
 • กำกับดูแลให้เรือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคนประจำเรือ ตัวเรือ สินทรัพย์และสิ่งแวดล้อมตามระบบ (International Safety Management, ISM)

การบริหารจัดการด้านคนประจำเรือ (Crew Management)

กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการดูแลคนประจำเรือให้มีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่า และ/หรือ อนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ (Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW/ Maritime Labour Law Convention, MLC) โดยดำเนินงานหลักๆ ดังนี้

 • คัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ขนาดเรือ และเขตการเดินเรือโดยให้มีเอกสารหนังสือรับรองของคนประจำเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด
 • กำกับดูแลให้คนประจำเรือทำงานด้วยความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด
 • บริหารจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ และสวัสดิการ สำหรับคนประจำเรือตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และประสานงานการฝึกอบรมที่จำเป็นให้แก่คนประจำเรือ
 • พัฒนาคนประจำเรือให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคนประจำเรือ

บริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจบริหารเรือ ได้แก่ 1) บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด (“NMC”) 2) Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) และ 3) บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (“TIM”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท การดำเนินธุรกิจ
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด (“NMC”) ให้บริการบริหารเรือ ภายในประเทศ โดยครอบคลุมเรือขนาดเล็ก (ขนาด 3,000 – 5,000 DWT) และเรือรับส่งพนักงาน (Crew Boat)
Nathalin Shipping Pte Ltd. (“NSSG”) จัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งฯ บริหารเรือ และบริการจัดเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป แก่ลูกค้าต่างประเทศ
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (“TIM”) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารเรือ โดยครอบคลุมทั้งเรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ รวมถึงเรือรับส่งพนักงาน (Crew Boat) ภายในประเทศและต่างประเทศ
พริมา มารีน

แกลเลอรี่