PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

นายสุรพล มีเสถียร

นายสุรพล มีเสถียร

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
  • ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
  • ประธานคณะกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

  • รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
  • ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง