PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล โดยมีธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนส่งและที่พัก (Accommodation Work Barge, AWB) และธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling Tug, AHTs)

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ("ธุรกิจเรือ FSO")

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบโดยใช้เรือที่มีลักษณะเป็นถังเก็บน้ำมันดิบขนาดใหญ่และมีเครื่องมือในการสนับสนุนการถ่ายเทน้ำมันดิบจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลโดยตรง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรองรับและเก็บรักษาน้ำมันดิบของลูกค้าจากแท่นขุดเจาะน้ำมันและรอการถ่ายน้ำมันไปสู่เรือขนาดเล็กเพื่อขนส่งไปยังโรงกลั่นน้ำมัน

ธุรกิจเรือขนส่งและที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม (Accommodation Work Barge)

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งและที่พักอาศัยเพื่อให้พนักงานประจำบนแท่นขุดเจาะ บริษ้ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมพักอาศัยระหว่างปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยเรือที่พักจะจอดเรืออยู่บริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานประจำบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทั้งด้านที่พักอาศัย ด้านเสบียง และด้านการพยาบาล

ธุรกิจเรือขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ (Crew Boat)

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือ Crew boat หรือเรือสําหรับใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ให้บริการในการขนส่งคนหรือพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือ สินค้าจากชายฝั่งไปยังแท่นขุดเจาะกลางทะเล เพื่อรองรับและสนับสนุนการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทางทะเล โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกองเรือ Crew b๐at จํานวน 13 ลำ พร้อมให้บริการลูกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจเรือสนับสนุนลากจูง การจัดการสมอ Anchor Handling Tugs, AHTs)

กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ไปในธุรกิจเรือสนับสนุนการลาก-จูง การจัดการสมอ ("เรื่อ AHTs") สำหรับกิจกรรมและการปฎิบัติงานต่างๆทางทะเล เช่น การเก็บสมอเรือ การลากจูง การขนส่งอุปกรณ์สำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน และการขนส่งคนประจำเรือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรื่อขนส่งที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม (Accommodation Work Barge) จำนวน 1 ลำ และเรือขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ (Crew Boat) จำนวน 13 ลำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ จำนวนคนที่รองรับได้
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
เรือนวธานี ไทย 300
บริษัท ทรูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเซส จำกัด
TMS1 ไทย 90
TMS2 ไทย 90
TMS4 ไทย 90
TMS5 ไทย 90
TMS7 ไทย 90
TMS8 ไทย 90
TMS9 ไทย 90
TMS10 ไทย 90
TMS11 ไทย 90
TMS12 ไทย 80
TMS14 ไทย 80
TMS 111 ไทย 80
TMS ANDAMAN ไทย 90
พริมา มารีน

แกลเลอรี่