PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ


ดาวน์โหลด

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ ซึ่งความยั่งยืนเป็นแกนล้อสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริง กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ตลอดจนรังสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ตามเจตนารมณ์ในการเป็น “ผู้นำการขนส่งพลังงานไทย สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำแผนบริหารผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) เพื่อประเมินความสำคัญและความสัมพันธ์ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม
 • การบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
 • ไม่สร้างความเสียหายหรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 • ได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
  เท่าเทียม ถูกต้อง และทันเวลา
 • การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
 • ดูแลให้มีการปฏิบัติต่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และ
  เป็นธรรม
 • คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และระมัดระวัง รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 • ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ เท่าเทียม ถูกต้อง และทันเวลา
พนักงาน
 • ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่ดี เหมาะสม และเป็นธรรม
 • บรรยากาศการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย
 • การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ มีความเป็นธรรม
 • การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพภายในของพนักงานตามสายการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 • การรับฟังปัญหาและเข้าใจเหตุการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อพนักงาน และให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่
 • ความมั่นคงและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของ
  บริษัทฯ
 • จัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 • ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ผ่านการประเมินผลอย่างยุติธรรมบนความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และผลสำเร็จของงาน
 • กำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแต่ละฝ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะด้านการบริหารจัดการ และความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
 • จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎระเบียบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมและอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพการงาน รวมถึงไม่คุกคามหรือกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานผ่านอีเมลบริษัทฯ
เจ้าหนี้
 • มีกระบวนการปฏิบัติที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
 • การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง
 • ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรมเนียมการค้ากับ เจ้าหนี้
 • การเจรจาต่อรองในทางการค้ากับเจ้าหนี้ ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบ โปร่งใส และเป็นธรรม
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติตามได้ ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ รวมทั้งต้องแสวงหาหนทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้คู่เจ้าหนี้ได้รับผลการปฏิบัติที่เท่าเดิม หรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงแก่ เจ้าหนี้
คู่ค้า
 • มีกระบวนการปฏิบัติที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
 • สร้างความมั่นใจด้านชีวอนามัย และความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน
 • การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง
 • องค์ความรู้และร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
 • จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 • ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรมเนียมการค้ากับคู่ค้า
 • การเจรจาต่อรองในทางการค้ากับคู่ค้า ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบ โปร่งใส และเป็นธรรม
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติตามได้ ต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบ รวมทั้งต้องแสวงหาหนทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้คู่ค้าได้รับผลการปฏิบัติที่เท่าเดิม หรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงแก่คู่ค้า
 • จัดทำแบบประเมินการบริหารจัดการเรือบรรทุกน้ำมันและการประเมินตนเอง (Tanker Management and Self-Assessment: TMSA)
ลูกค้า
 • บริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง
 • การรับฟังและแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการ
 • การรักษาข้อมูลหรือความลับของลูกค้า
 • การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ความสัมพันธ์อันดี และมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดระดับและมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข คำมั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงรักษามาตรฐานคุณภาพของการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และการให้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และตรงกับข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
 • จัดให้มีระบบรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และทำการแก้ไข หรือชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบผลของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น
 • จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 1 ครั้งต่อปี
 • มีมาตรการในการรักษาข้อมูลหรือความลับของลูกค้า
 • ส่งเสริม และจัดให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริการ  เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและได้รับความพึงพอใจ
คู่แข่งทางการค้า
 • การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 • ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • การไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
 • ดำเนินธุรกิจด้วยการประพฤติปฏิบัติและแข่งขันกันภายใต้กรอบของกฎหมายและกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 • ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากมูลความจริง
หน่วยงานราชการ
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ
 • ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
 • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาครัฐ
 • แบ่งปันความคิดเห็นจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจในภาคธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติจากทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ชุมชน
 • ความเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน
 • การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในทุกมิติเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคม
 • การรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน
 • ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมชุมชน ตามโอกาสที่เหมาะสม
 • รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของคนในชุมชน
 • ร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมโดยรวม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสังคม
 • การคืนกำไรสู่สังคม
 • ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่สังคมโดยรวม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการคืนกำไรให้แก่สังคมตามความเหมาะสม
 • ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติตากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
สื่อมวลชน
 • การสื่อความข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
 • การมีส่วนรวมและความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
 • ข่าวแถลงผลประกอบการ 1 ครั้งต่อไตรมาส
 • จัดงานพบปะสื่อมวลชน 1 ครั้งต่อปี
 • กิจกรรมเข้าพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท/พื้นที่ปฏิบัติงาน (เรือ) ตามโอกาสที่เหมาะสม

การประกอบธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันฯ ทางทะเลอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากน้ำมัน มลพิษจากสารเหลวมีพิษในระวาง มลพิษจากการขนส่งทางทะเลซึ่งเป็นสารอันตรายที่บรรจุภาชนะ มลพิษจากสิ่งปฏิกูล มลพิษจากขยะ และมลพิษทางอากาศจากเรือ หรือการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งทำให้น้ำมันรั่วไหลสู่ทะเล แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยครั้ง แต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งน้ำมันฯ ทางทะเล โดยมีการออกกฎหมายควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในการเดินเรือและการควบคุมมลพิษ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดมาตรฐานการเดินเรือด้วย

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดและผลักดันให้มีกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันมลพิษจากการเดินเรือ ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (International Convention for Prevention of Pollution from Ships) ค.ศ. 1973 ซึ่งต่อมาได้ถูกแก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. 1978 และเป็นที่รู้จักทั่วไปในนามอนุสัญญา MARPOL 73/78 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดมลพิษที่เกิดจากเรือไม่ว่าจะเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือตามปกติ (routine operations) หรือที่เกิดจากอุบัติเหตุก็ตาม

ในฐานะที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) โดยผ่านทางรัฐเจ้าของธงเรือดังกล่าวนั้น กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเคร่งครัดมาตลอด เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ดีและยั่งยืน

 1. การจัดการน้ำอับเฉาเรือ


  ในการขนส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทรจะใช้น้ำอับเฉาเรือ (Ships’ Ballast Water) เพื่อปรับจุดศูนย์ถ่วงให้เรือสามารถทรงตัวได้ดี แต่การสูบถ่ายน้ำอับเฉาเรือเป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างปัญหาการนำชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และอาจก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย์ ดังนั้น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จึงได้พัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนที่ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2547 และบังคับใช้เมื่อ 8 กันยายน 2560 ซึ่งกำหนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศทั้งหลายติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉา (Ballast Water Management System: BWMS) โดยน้ำอับเฉาต้องได้รับการบำบัดตามมาตรฐานเฉพาะก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเล ทั้งนี้ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนี้มีการกำหนดให้กลุ่มเรือต่อใหม่ (New Ships) ซึ่งต่อเรือภายหลังวันที่ 8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นั้น ให้มีติดตั้งระบบบัดน้ำอับเฉามาจากอู่ต่อเรือตั้งแต่ต้น และในกลุ่มเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing ships) ซึ่งต่อเรือก่อนวันที่ 8 กันยายน 2560 (ปี ค.ศ. 2017) นั้นจะต้องดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2567 (ปี ค.ศ. 2024) ส่งผลให้เรือทุกลำที่มีการสัญจรระหว่างประเทศจะต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉา และจะต้องให้เรือทุกลำดำเนินการตามแผนการจัดการน้ำอับเฉาเฉพาะของเรือในแต่ละลำ ครอบคลุมถึงการให้เรือทุกลำต้องมีสมุดบันทึกน้ำอับเฉาและได้รับใบรับรองการจัดการน้ำอับเฉาตามมาตรฐานสากล

  แนวทางการจัดการ
  ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และสามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาที่เป็นไปตามมาตรฐาน IMO สำหรับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศที่ขนส่งในน่านน้ำสากล โดยพิจารณาการติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาร่วมกันอย่างรอบด้านของเรือแต่ละลำ อาทิ รอบระยะเวลาการสำรวจเพื่อต่ออายุเรือ (Renewal Survey) ตามเอกสารใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน (International Oil Pollution Prevention Certificate : IOPP) และตามรอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงและการนำเรือเข้าอู่ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้วย
  ผลการดำเนินการ
  ปัจจุบัน มีเรือจำนวน 3 ลำในกองเรือของกลุ่มบริษัทฯ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉา (Ballast Water Management System: BWMS) โดยการติดตั้งระบบดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการติดตั้งบนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศตามวงรอบของการนำเรือเข้าอู่ต่อไป

 2. การป้องกันมลพิษทางอากาศจากการเดินเรือ


  ในปัจจุบันเรือขนส่งและบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แหล่งใหญ่ อันเนื่องมาจากการใช้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน ซึ่งก๊าซนี้เป็นอันตรายทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของฝนกรดและโรคทางเดินหายใจ ดังนั้น เพื่อลดมลภาวะทางทะเลมลพิษทางอากาศและลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) จึงมีข้อกำหนดในการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ากำมะถันต่ำที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 (ปี ค.ศ. 2020) (“IMO2020”) โดยผู้ขนส่งจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ากำมะถันต่ำ คือไม่สูงกว่า ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักจากเดิมร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักในเชื้อเพลิงเรือ หรือติดตั้งเครื่องดักจับเขม่าควัน (Exhaust Gas Cleaning Scrubber) เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในอากาศ ซึ่งเป็นการควบคุมสารพิษที่ทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน (Ozone-Depleting Substances) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO) และฝุ่นละออง (Particulate Matter)

  แนวทางการจัดการ
  ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินการรองรับสถานการณ์ตามมาตรการ IMO2020 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ากำมะถันต่ำ (Low Sulphur Fuel Oil : LSFO) ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักของกำมะถันในเชื้อเพลิงเรือ สำหรับกลุ่มเรือที่ให้บริการหรือมีความจำเป็นต้องขนส่งในเส้นทางนอกเขตน่านน้ำไทย ให้เป็นไปตามองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ทุกประการ รวมถึงการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ากำมะถันต่ำดังกล่าว
  ผลการดำเนินการ
  กลุ่มบริษัทฯ มีการประกาศใช้น้ำมันเตากำมะถันต่ำไม่เกิน 0.5% โดยน้ำหนักเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อแสดงเจตนารมณ์การให้ความร่วมมือและการสร้างมาตรฐานในระดับสากล และเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศทุกลำของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางอากาศครบถ้วนแล้ว

 3. การจัดการขยะบนเรือ
  การที่เรือลำหนึ่งออกเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทำให้เรือแล่นอยู่กลางทะเลเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากกิจกรรมภายใต้ภารกิจการขนส่งสินค้าแล้ว บนเรือยังจำต้องมีการประกอบกิจกรรมของคนประจำเรือ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการดำรงชีพ เช่น การประกอบอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายของคนบนเรือในเรือลำหนึ่งนั้นจำเป็นต้องบรรทุกเสบียง สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จำเป็น ให้เพียงพอต่อการเดินเรือครั้งหนึ่งด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นแหล่งที่มาของขยะบนเรืออันจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในทะเล

  แนวทางการจัดการ
  สำหรับการจัดการขยะบนเรือของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีนโยบายติดตั้งเตาเผาขยะบนเรือตามเงื่อนไขที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) กำหนดให้เตาเผาขยะที่ติดตั้งบนเรือที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 หรือเตาเผาขยะที่ติดตั้งบนเรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 ต้องได้มาตรฐานตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกำหนดและมีใบสำคัญรับรองที่เรียกว่า IMO Type Approval Certificate ซึ่งจะต้องเผาขยะจะต้องกระทำในเตาเผาขยะเท่านั้น และห้ามไม่ให้เผาขยะบางอย่าง เช่น ของเหลือจากระบบล้างท่อไอเสีย (exhaust gas cleaning system residues) และ polychlorinated biphenyls (PCBs) เป็นต้น
  ผลการดำเนินการ
  กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตั้งเตาเผาขยะตามมาตรฐานตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกำหนดและมีใบสำคัญรับรอง IMO Type Approval Certificate สำหรับเรือทุกลำในกองเรือ

 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
  บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
  จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และนำไปปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  ผลการดำเนินการ
  จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทำให้ได้รับคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน (2562 – 2563) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (หรือ CGR 2020) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนามาตรฐานและดำรงตนในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณเรื่อยมา
 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
  บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
  ผลการดำเนินการ
  บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการ CAC ตั้งแต่ปี 2562 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
  เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร
  ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
  (1)   เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
  (2)   จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
  (3)   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
  (4)   จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
  (5)   จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
  (6)   ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
  (7)   เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
  นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสรรหา ดูแล และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังนำมาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วย
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยประกาศบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร
 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ดังนี้
  (1)   บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ โดยพนักงานของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลของการบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
  (2)   บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
  (3)   บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ
  บริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
  (4)   บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการของบริษัท
  (5)  บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  (6)   บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
  (7)   บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน
  การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ตามมาตรฐานสากล จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  ลูกค้าสัมพันธ์
  บริษัทฯ มีการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรับคำติชมในการให้บริการและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถส่งเรื่องมายังบริษัทฯ ได้ที่ฝ่ายการตลาด หรือที่อีเมล PRMoperation@primamarine.co.th
  ผลการดำเนินการ
  บริษัทฯ ได้มีการนำส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อทำการประเมินการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดย โดยผลการประเมินดังนี้

 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  หนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม คือ การช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน พัฒนาคน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนในบริเวณรอบของการปฏิบัติงาน รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ