PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
18,467
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
45.22

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
23,418
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
77.07
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นทลิน จำกัด 1,274,999,800 51.00
2. Kimberly Asset Limited 82,000,000 3.28
3. บริษัท นทลิน จำกัด . 80,000,000 3.20
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 66,458,128 2.66
5. นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 41,045,700 1.64
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 28,311,400 1.13
7. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 21,205,400 0.85
8. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 15,223,600 0.61
9. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 14,752,600 0.60
10. นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ 13,800,000 0.55