พริมา มารีน

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ
รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

ราคาหลักทรัพย์ PRM
6.60
- (- %)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 5,682,900
มูลค่า (‘000 บาท) : 37,704
ปรับปรุงเมื่อ : 23 กันยายน 2564 16:35