PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

ลักษณะการให้บริการ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน้ำ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (“เรือ FSU”) เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยังคงคุณภาพ คุณสมบัติ และปริมาณตามที่ลูกค้ากำหนดในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมันในภูมิภาคเอเชียและข้อจำกัดของพื้นที่ดินในการก่อสร้างเพิ่มเติมถังจัดเก็บบนบก (Tank Terminal) ในพื้นที่บนฝั่งบริเวณประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าน้ำมันของเอเชีย ทำให้เรือ FSU เป็นสิ่งทดแทน (Subsitute) ในการกักเก็บน้ำมันของผู้ประกอบการค้าน้ำมัน โดยเรือขนส่งสามารถเข้ารับสินค้ากลางทะเลได้ (Ship to Ship Transfer) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่าเรือ ลดระยะเวลารอในการเข้าจอดท่าเรือ รวมถึงไม่มีข้อจำก้ดด้านระดับน้ำขึ้น – ลงในบริเวณใกล้ท่าเรือ

สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ บริการขนส่งและจัดเก็บ

สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งและจัดเก็บ ได้แก่ สินค้าประเภทน้ำมันดิบและน้ำมันเตา

ลักษณะการให้บริการให้เช่าถัง จัดเก็บ และขนส่งสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการให้เช่าถัง จัดเก็บ และขนส่งสินค้าในเรือ FSU ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีถังเก็บสินค้ารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จำนวน 7 - 17 ถังต่อลำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้เช่าถัง จัดเก็บบางส่วน และขนส่งสินค้า 2) การให้เช่าถัง จัดเก็บแบบเหมาถัง และขนส่งสินค้า หรือการให้เช่าแบบเหมาเรือทั้งลำ และ 3) การให้บริการผสมน้ำมันและบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน้ำได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน เรือ FSU ของกลุ่มบริษัทฯ จอดอยู่บริเวณท่าเรือ Tanjung Pelapas ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในน่านน้ำระหว่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการซื้อขายน้ำมันของภูมิภาคเอเชีย โดยท่าเรือ Tanjung Pelapas มีที่ตั้งที่เหมาะสมกับการจอดเรือ FSU เนื่องจากตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่วิ่งระหว่างทวีปของโลก และมีสภาพอากาศที่ไม่แปรปรวน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ เริ่มให้การขนส่งและจัดเก็บน้ำมันด้วยเรือ FSU บริเวณเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจํานวนกองเรือ FSU ระหว่างปี 2555 - 2563 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการ ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ FSU ประเภท VLCC จํานวน 6 ลํา มีขนาดบรรทุกสูงสุดจํานวน 1,797,903 DWT อายุเฉลี่ยประมาณ 21.5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงปริมาณการขนส่งและจัดเก็บโดยเรือ FSU

(หน่วย : DWT) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
จำนวนเรือ FSU 2 3 4 5 6 7 5 5 5 6
ปริมาณการขนส่งและจัดเก็บ 572,354 882,338 1,163,338 1,463,387 1,776,065 2,075,995 1,530,484 2,427,360 2,427,360 1,797,903

ตารางแสดงเรือ Floating Storage Unit (FSU) ของบริษัทฯ

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน้ำหนักบรรทุก (DWT) ประเภทเรือ
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
Aquarius Star ไทย 298,641 FSU
Crystal Star ไทย 298,570 FSU
Phoenix Star ไทย 307,151 FSU
บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด (SHT)
Grace Star ไทย 312,638 FSU
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด
Bongkot Star ไทย 299,930 FSU
Amity Asset Management Inc.
Fortune Star ปานามา 280,973 FSU
พริมา มารีน

แกลเลอรี่