PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหาร

นายหวัง เหว่ย

นายหวัง เหว่ย

 • กรรมการบริหาร

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

 • ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
 • กรรมการบริหาร

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย

 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
 • กรรมการบริหาร