ธุรกิจประเภทเรือ Offshore Vessel

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
(Offshore Support Vessel) (“ธุรกิจเรือ Offshore”)

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล โดยมีธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Floating Storage and Offloading Unit, FSO) (“เรือ FSO”) ธุรกิจเรือขนส่งและที่พัก (Accommodation Work Barge, AWB) และธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling Tug, AHTs)

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ("ธุรกิจเรือ FSO")

กลุ่มบริษัทฯ ขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบโดยใช้เรือที่มีลักษณะเป็นถังเก็บน้ำมันดิบขนาดใหญ่และมีเครื่องมือในการสนับสนุนการถ่ายเทน้ำมันดิบจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลโดยตรง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรองรับและเก็บรักษาน้ำมันดิบของลูกค้าจากแท่นขุดเจาะน้ำมันและรอการถ่ายน้ำมันไปสู่เรือขนาดเล็กเพื่อขนส่งไปยังโรงกลั่นน้ำมัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ FSO สำหรับให้บริการลูกค้าจำนวน 2 ลำ มีขนาดบรรทุกสูงสุดจำนวน 191,754 DWT อายุเฉลี่ยประมาณ 24 ปี ตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ ขนาดน้ำหนักบรรทุก (DWT)
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
เรือ Sriracha Eagle ไทย 94,999
บริษัท ท๊อป นอติคอลสตาร์
เรือ Southern Pearl ไทย 96,755
รวม 191,754
ธุรกิจเรือขนส่งและที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม (Accommodation Work Barge)

กลุ่มบริษัทฯ มีเรือขนส่งและที่พักอาศัยเพื่อให้พนักงานประจำบนแท่นขุดเจาะ บริษ้ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมพักอาศัยระหว่างปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยเรือที่พักจะจอดเรืออยู่บริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานประจำบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทั้งด้านที่พักอาศัย ด้านเสบียง และด้านการพยาบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือที่พักให้บริการจำนวน 1 ลำซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ ได้แก่ เรือนวธานี ที่สามารถรองรับพนักงานได้จำนวน 300 คน โดยประกอบไปด้วยสิ่งอำนวย

ชื่อเรือ ประเทศที่จดทะเบียนเรือ จำนวนคนที่รองรับได้
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
เรือนวธานี ไทย 300
ธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ (Anchor Handling Tugs, AHTs)

กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจเรือสนับสนุนการลาก-จูง การจัดการสมอ (“เรือ AHTs”) สำหรับกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ ทางทะเล เช่น การเก็บสมอเรือ การลากจูง การขนส่งอุปกรณ์สำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน และการขนส่งคนประจำเรือ