พริมา มารีน

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ
รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

ราคาหลักทรัพย์ PRM
7.25
- (- %)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : -
มูลค่า (‘000 บาท) : 0
ปรับปรุงเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2561 09:54