นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขา Accounting California College of Commerce, USA

ผ่านการอบรม

 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 17 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Financial Institutition Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
 • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี | บมจ. พริมา มารีน
 • 2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ | บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
 • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ | เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนท์
 • 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ | สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 • 2553 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
 • 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ |  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2556 – 2560: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง
 • 2558: กรรมการ | บจก. นทลิน