นายสุรพล มีเสถียร

นายสุรพล มีเสถียร

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ

ผ่านการอบรม

 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. พริมา มารีน
 • 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ | บมจ. ซีออยล์
 • 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ | Nathalin Shipping Pte. Ltd. (จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์)
 • 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ | บจก. นทลิน
 • 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ | บจก. คุณนที
 • 2552 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ | สมาคมเจ้าของเรือไทย
 • 2557 – 2559: กรรมการ | บจก. เอ็น. ที. แอล. มารีน
 • 2554 – 2559: กรรมการ | บจก. บทด