นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

  • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. พริมา มารีน
  • 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ | บจก. นทลิน
  • 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ | Nathalin Shipping Pte. Ltd. (จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์)
  • 2548 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร | บมจ. ซีออยล์
  • 2555 – 2559: กรรมการ | TOP-NTL Pte.Ltd. (จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์)
  • 2548 – 2557: กรรมการ | บจก. คุณนที