นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

  • หลักสูตรประกาศณียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร | บมจ. พริมา มารีน
  • 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร | บจก. นทลิน
  • 2552 – 2557: รองประธาน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร | บจก. นิสสันมอเตอร์ ปทท.
  • 2549 – 2552: ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บจก. ออโตลิฟ ปทท.