บริษัทในเครือ และ บริษัทร่วม

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด (NTL)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 953,000,000 บาท 9,530,000 หุ้น 100 บาท 953,000,000 บาท 99.9
บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด (TMT)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 180,000,000 บาท 1,800,000 หุ้น 100 บาท 180,000,000 บาท 99.9
บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด(NMC)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 6590
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 8,500,000
บาท
85,000
หุ้น
100 บาท 8,500,000 บาท 99.9

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (BSC)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2746 9981-2
โทรสาร: (66) 2746 9983
ให้บริการจัดหาบุคลากรและเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 5,500,000
บาท
55,000
หุ้น
100 บาท 5,500,000 บาท 99.9
Nathalin Shipping Pte. Ltd. (NSSG)

6 Temasek Boulevard,
#32-03 Suntec Tower Four,
Singapore (038986)

โทรศัพท์: (65) 6361 0382
โทรสาร: (65) 6361 0377
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 16,200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 16,200,000 หุ้น 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ 16,200,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
87.50

บริษัท บิ๊กซี จำกัด (BIGSEA)

454 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: (66) 2292 2761
โทรสาร: (66) 2292 0365

บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 360,000,000
บาท
360,000
บาท
1,000 บาท 360,000,000 บาท 70.00

บริษัท สิงหา แท็งเกอร์ จำกัด (SHT)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 622,000,000
บาท
6,220,000
หุ้น
100
บาท
622,000,000
บาท
51.00 (2)
บริษัท ออร์ชาร์ด นาวี จำกัด (OCN) (3)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0190-4
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 1,000,000
บาท
10,000
หุ้น
100
บาท
1,000,000
บาท
51.00 (4)
ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด (BMS)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 240,000,000 บาท 2,400,000 หุ้น 100 บาท 144,400,000
บาท
70.00
บริษัท ศรีไทย แคปปิตอล จำกัด (STC)(5)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 100,000,000
บาท
100,000
หุ้น
1,000 บาท 100,000,000
บาท
51.00
TOP-NTL Pte. Ltd. (TNTL)

6 Temasek Boulevard,
#32-03 Suntec Tower Four,
Singapore (038986)
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 20,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000
หุ้น
1
ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
50.00
TOP-NTL Shipping Trust (TST)

ประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจกองทุนเพื่อการขนส่ง ในและระหว่างประเทศ 1,894,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
- - - 50.00
บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด (TNS)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2016 0190-4
โทรสาร: (66) 2016 0199
บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ 150,000,000 บาท 1,500,000
หุ้น
100
บาท
150,000,000
บาท
35.00 (6)
ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (TIM)

223/18-20 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 8 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: (66) 2745 7711-2
โทรสาร: (66) 2745 7713
ตัวแทนจัดการบริหารเรือ 3,000,000
บาท
30,000
หุ้น
100
บาท
3,000,000
บาท
33.3

Remark:
  1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  2. บริษัทถือหุ้นทางตรงใน SHT ร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NSSG ร้อยละ 49 ทำให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ใน SHT เท่ากับร้อยละ 93.9
  3. OCN ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
  4. บริษัทถือหุ้นทางตรงใน OCN ร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน NSSG ร้อยละ 49 ทำให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ใน OCN เท่ากับร้อยละ 93.9
  5. STC ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
  6. บริษัทถือหุ้นทางตรงใน TNS ร้อยละ 35 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน TST ร้อยละ 30 ทำให้บริษัทมีสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ (Effective Shareholding) ใน OCN เท่ากับร้อยละ 50.0