นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: 100 หุ้น (ร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน | บริษัท นทลิน จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ | กรรมการบริหาร | Nathalin Shipping Pte. Ltd.
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท นทลิน จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2555 – 2559 กรรมการ | TOP-NTL Pte. Ltd.
 • 2548 – 2557 กรรมการ | บริษัท คุณนที จำกัด


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น