นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์

ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1

อายุ : 44 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 กันยายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: ไม่มี
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ (ทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • -ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • Marketing Knowledge for Ship Business Unit

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1 | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ | Protea Investments Group Limited
 • 2564 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ | บริษัท บิ๊กซี จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ภูริช มารีน จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท บิ๊กซี จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • -ไม่มี-


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น