พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: 500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.020 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ

 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

 • 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ | บริษัท บทด จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2556 - 2559 ประธานกรรมการ | บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจิ จำกัด


หมายเหตุ
* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น