30 พฤษภาคม 2561

ประชุมสื่อความนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ไตรมาส 1/2561

บมจ. พริมา มารีน (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสื่อความนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) สำหรับอธิบายผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซีฟาเรอร์ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการบรรยายสภาวะตลาดน้ำมันและแนวโน้มของธุรกิจขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลวทางทะเลในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการสื่อความแก่นักวิเคราะห์สถาบันอีกด้วย ซึ่งได้แก่ นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี, นายบุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนายพชร รอดสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน